Informacje

Przetarg ustny

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opocznie pl. Kościuszki 1, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Opocznie, ul. Piotrkowska 7 o powierzchni użytkowej 108,50 m². Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 30,00 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie. Do ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Koszty związane z opłatami za: energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości oraz ogrzewanie lokalu ponosi najemca lokalu. Wadium w kwocie 200,00zł ( słownie: dwieście złotych) należy wpłacić gotówką do kasy ZGM do dn. 17.06.2019 r. do godz. 1200.Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2019r. o godz. 1230 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Opocznie, pl. Kościuszki 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy ( umowa winna być zawarta w ciągu 2 tygodni od dnia przetargu) - wpłacone wadium przepada na rzecz ZGM. Bliższych informacji udziela Pan Marian Wróblewski tel. 44 755-05-73. ZGM sp . z o . o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.